Opis szkoleń

 • Rozwój umiejętności przywódczych
  Zarządzanie a przywództwo. Atrybuty przywódcy. Motywowanie podwładnych. Efektywna informacja zwrotna. Zarządzanie sytuacyjne. Wywieranie wpływu. Język przywódcy. Kulturowe aspekty przewodzenia ludźmi.
 • Zarządzanie zespołem
  Atrybuty dobrego zespołu. Budowanie zespołu: etapy rozwoju zespołu. Cele i zasady w zespole. Role w zespole. Delegowanie zadań i odpowiedzialności. Monitorowanie i egzekwowanie. Efektywna informacja zwrotna. Motywowanie podwładnych. Rozwiązywanie konfliktów w zespole.
 • Perswazyjna komunikacja
  Komunikacja jako proces. Aktywne słuchanie. Bariery w komunikacji. Precyzja w komunikacji. Narzędzia skutecznej komunikacji. Język pozytywny. Język korzyści. Perswazyjne struktury językowe. Style komunikacji. Dostrajanie się. Emocje w komunikacji. Skuteczna informacja zwrotna. Struktura dobrej rozmowy.
 • “Myśl Szybko – Mów skutecznie®”
  Ten unikalny program wykonuję jedynie pod auspicjami Klos Training. Jest to szkolenie dla tych, którzy w komunikacji szczególnie cenią precyzję, zwięzłość i skuteczność. Poznanie i przećwiczenie specjalnie dobranych krótkich struktur komunikacyjnych pomaga osiągnąć ten cel. Zdobyte umiejętności są bardzo przydatne w spotkaniach, prezentacjach i komunikacji mailowej.
 • Sztuka prezentacji
  Narzędzia komunikacji w wystąpieniach publicznych. Walka z tremą. Techniki angażowania. Radzenie sobie z trudnymi i nieprzewidzianymi sytuacjami. Sesja pytań i odpowiedzi. Struktura prezentacji. Budowanie własnego stylu prezentacyjnego w oparciu o najmocniejsze strony. Perswazyjność prezentacji – dopasowanie stylu, formy, struktury i zawartości do słuchaczy.
 • Zarządzanie zmianą
  Zmiana i jej konsekwencje. Trzy wymiary zmiany: osobisty, społeczny i organizacyjny. Wymiar osobisty – jak przechodzimy przez zmianę jako jednostki – 4 fazy zmiany. Co pomaga, a co przeszkadza w przechodzeniu przez zmianę. Wymiar społeczny – jak wspierać podwładnych w zmianie. Umiejętności komunikacyjne potrzebne w zmianie. Zmiana jako proces organizacyjny.
 • Efektywność osobista
  Techniki planowania. Priorytety – macierz Eisenhower’a. Mój kalendarz. Stawianie celów. Opanowanie złodziei czasu. Relacyjność a efektywność osobista. Efektywne spotkania.
 • Skuteczna rozmowa oceniająca
  Struktura rozmowy oceniającej. Przygotowanie przed rozmową oceniającą. Aktywne słuchanie i narzędzia komunikacyjne. Rozmowa jako narzędzie rozwojowe. Unikanie psychologicznych błędów przy ocenianiu. Ocena a relacje osobiste.
 • Rozwiązywanie problemów: myślenie kreatywne, analityczne oraz techniki decyzyjne w biznesie
  Zespołowe techniki kreatywnego myślenia. Pokonywanie przeszkód w myśleniu kreatywnym. Zagrożenia myślenia grupowego (np. groupthinking). Techniki indywidualne myślenia kreatywnego. Narzędzia analizy problemu. Mind Mapping. Techniki decyzyjne w biznesie. Unikanie psychologicznych pułapek przy podejmowaniu decyzji.
 • Coaching dla menedżerów
  Coaching jako podejście do zarządzania ludźmi i metoda rozwoju pracowników. Struktura rozmowy coachingowej. Coaching jako doradzanie. Coaching jako stawianie wyzwań. Techniki komunikacyjne w coachingu.
 • Motywowanie i rozwój pracowników
  W jaki sposób motywować pracowników? Motywatory. Sytuacyjność motywowania. Jak chwalić i jak przyjmować pochwałę. Rola menedżera w rozwoju pracowników. Narzędzia rozwoju pracowników.
 • Obsługa klienta
  Idealna obsługa klienta. Przyczyny niezadowolenia klienta. Najczęstsze błędy w obsłudze klienta i jak ich unikać. Aranżacja stanowiska pracy, a jakość doświadczenia klienta. Język pozytywny w obsłudze klienta. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem.